FŐOLDAL - PÁLYÁZAT - HÍREK/ESEMÉNYEK - TORMAY CÉCILE KÖR - TORMAY ÉV PROGRAMJAI - AZ ÍRÓNŐRŐL - TORMAY CÉCILE MŰVEI - MEGVÁSÁROLHATÓ KIADVÁNYOK

HÍREK / ESEMÉNYEK

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

100 évvel Trianon után

Valamikor 1967 nyarán történt. Álmos, csöndes nyári nap nyújtózott végig a városon. Nagymamám a konyhában foglalatoskodott, talán épp a vacsorához készített elő ennivalót.
    A ház nagy volt és hűvös. A félhomályos szobában egy hatéves forma kisfiú ült a földön, ez én voltam. Mintha csak tegnap lett volna, oly elevenen él bennem a kép. Kezemben kard. Hosszú, ezüst penge, markolatáról arany zsinóron arany bojt csüng alá. A penge nesztelenül siklik hüvelyébe. Díszkard volt, nagyapám díszkardja. Nem volt szabad beszélni róla senkinek.
    A falon méretes fénykép függött: nagyszüleim esküvői fotója. Nagymamám csipkés menyasszonyi ruhában, nagyapámon díszes egyenruha. Egy dobozban előttem régi pénzek. Pengők, így nevezték a felnőttek.
    Egy sejtelmes, varázsos letűnt világ elevenedett meg képzeletemben. Csak meredtem a régi fotóra — még az utcán robogó villamos zaja sem zökkentett ki e látomásból. És közben éreztem, ösztönös gyermeki ráérzéssel éreztem, hogy valamit elvettek tőlem. És azt is, hogy ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Egy megfoghatatlan, egy megnevezhetetlen erő jelenlétét éreztem, amely képes volt egy nemzetet letörni. Csak szorítottam magamhoz a kardot, nem akartam, hogy e régi világ emlékének őrzőjét is elvegyék.
    Annak, amit akkor az a hatéves kisfiú oly lüktetőn, fájón érzett, ma már felnőtt fejjel tudatában vagyok: vérpadra vonták a magatehetetlen Magyarországot, megcsonkították, elszakított részeit koncként odadobták a körülöttünk ólálkodó hiénáknak, „szövetségeseiknek” a „győztesek”:
    Magyarország (Horvát-Szlavónország nélküli) 282.870 km2 nagyságú területéből elcsatoltak 189.798 km2-nyi területet, azaz az ország területének 67%-át. A trianoni Magyarországnak meghagytak 93.072 km2-t. Az ország 18.264.533 fős népességéből (1910) elcsatoltak 10.649.416 főnyi népességet (58,3%), melyből 3. 213.641 magyar anyanyelvű (Horvát-Szlavónország területén élt további 105.948 magyar). A trianoni Magyarország területén maradt 7.615.117 fős népességből 6. 730.986 fő volt magyar anyanyelvű. A magyarság egyharmadát elszakították hazájától.
    És akik a koncot kapták:
    Romániához csatoltak 102.723, 79 km2-en 4.130 települést (41 város) 5.257.336 lakossal.
    Csehszlovákiához csatoltak 61.661,37 km2-en 4.002 települést (42 város) 3.517. 515 lakossal.
    A Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatolták Horvát-Szlavónországot (42.536, 22 km2, 557 település (17 város), 2.622.633 lakos) és a „Délvidéket”: 20.913, 31 km2-en 601 települést (közte 10 város) 1.509.901 lakossal.
    Ausztriához csatoltak 3.967,06 km2 területen 327 települést (közte 2 város) 291.323 lakossal. Lengyelországhoz csatoltak 519,19 km2 területen 25 települést 23.662 lakossal.
    Olaszországhoz csatolták Fiumét (18 km2 és 49.000 lakos).
    Magyarországra mérték a legnagyobb büntetést, a területi veszteségek mellett jelentős jóvátétel megfizetésére kötelezték a szomszédos haramiák részére. Még annak az Ausztriának is adtak tőlünk területet, aki bennünket rántott a háborúba. Azt a Magyarországot sújtották mindezzel, amelyik legkevésbé tehetett a háború kitöréséről. A magyargyűlölő trónörökös meggyilkolása nekünk nem fájt. A bécsi koronatanácsban az a Tisza István szavazott első alkalommal egyedül a háború, a támadás ellen, aki már jó egy évtizeddel a Nagy Háború kitörése előtt biztos volt annak eljövetelében, és vallotta, hogy mi magyarok ebben a háborúban semmit sem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk. Magyarországnak senkivel szemben nem voltak területi követelései.
    A magyarokat semmilyen bűn nem terhelte a háború kirobbanásával kapcsolatban. Mégis bűnösök voltunk. Vétkünk abban rejlett, hogy tétlenül szemléltük az összeomlást, hogy hagytuk megragadni a hatalmat magunk felett egy évtizedek óta szervezkedő belső ellenségnek. Károlyi Mihály és Kun Béla neve fémjelzi ezt az időszakot, amikor a szabadkőművesek által irányított patkányforradalomban a söpredék, a fekália, a mocsok tört a felszínre. Tudatosan leszerelték a frontról hazatérő ötszázezer katonánkat, akikkel szemben ők is tehetetlenek lettek volna, és akikkel megvédhettük volna hazánk területi integritását. Így történhetett meg, hogy Szamuely Tibor és terrorista különítményei országszerte százával irthatták a magyart, így fordulhatott elő, hogy cseh, rác és oláh csizmák tiporhatták a magyar földet.
    A háború kitöréséért a felelősséget a nyugati hatalmak viselik. Már régóta készültek rá, azóta, hogy a bismarcki Németország összeállt, majd egyre erősödött. Féltek attól, hogy a pénzügyi kapitalizmuson és a gyarmatbirodalom kifosztásán alapuló hatalmukat megtöri a termelési kapitalizmusra, a munkára épülő német gazdasági erő. Joggal tartottak ettől. A cári Oroszországot is meg kívánták semmisíteni, ne feledjük, a világ leggazdagabb családja ekkor a cári család, a Romanovok voltak. Őket előbb bevonták a központi hatalmak elleni harcba, majd rájuk küldték a háborúknál is pusztítóbb pestist: a Lenin és Trockij féle kommunizmust. Ők több áldozatot követeltek, mint a világháború. Kun Béla, Szamuely és bandájuk tőlük tanulták az erőszak alkalmazásának módszereit.
    A háborút lezáró páduai szerződés kimondta Magyarország határainak sértetlenségét. Károlyi tudta ezt, amikor külön tárgyalást kezdeményezett az antanttal, csak azért, hogy az ország megmentőjének szerepében tetszeleghessen. Történelmünk legnagyobb gazemberei közé tartozik. Hazaárulásának meg lett az eredménye. Az antant, látván, hogy a magyar érdeket senki nem képviseli, megadta a lehetőséget csatlósainak a rablásra. Így aztán ebből a vesztes pozícióból várhattuk a „béketárgyalásokat”.
    Tárgyalásról esetünkben szó sem volt. Az egész inkább cirkuszi előadáshoz, vagy bikaviadalhoz hasonlított, ahol ránk a bika szerepét osztották. Egy valódi bikaviadalon azonban a bikának több esély adatik a túlélésre. Itt mindent előre eldöntöttek. Méghozzá jó előre: már 1917 júniusában, Párizsban, a Grand Oriens de France szabadkőműves nagypáholy kongresszusán kimondták — Wilson elnök nézetével egybehangzóan — az Osztrák-Magyar Monarchia népei önállóvá válásának támogatását.
    Nézzük, kik játszották a főbb szerepeket ebben a számunkra rendezett alávaló színjátékban:
    Thomas Woodrow Wilson amerikai elnök vezette az amerikai delegációt. Az általa 1918 elején meghirdetett 14 pont hozzájárult ahhoz, hogy a háború fegyverszüneti szerződések megkötésével véget érjen. Nem volt győztes és legyőzött, a Központi Hatalmak hadseregei mindenhol idegen területen álltak. Idézzük a számunkra legfontosabb pontokat:
    I. Nyílt, nyíltan letárgyalt békeszerződések, amelyek megkötése után nem lesz többé semmiféle titkos nemzetközi megállapodás, hanem a diplomácia mindig nyíltan és a nyilvánosság színe előtt fog tevékenykedni.
    X. Ausztria-Magyarország népei részére, amelyeknek helyét a nemzetek között oltalmazni és biztosítani kívánjuk, meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetőségét.
    Ahogy számunkra egyértelmű, hogy ezek csak üres frázisok voltak, porhintés, semmi nem így történt a valóságban, úgy Wilson számára is egyértelmű volt. Fel is kerekedett és elutazott a helyszínről.
    Tomas Garrigue Masaryk és Eduard Benes, a két magas rangú cseh szabadkőműves, akik már a háború kitörése előtt elkezdtek szervezkedni a Monarchia ellen. Ők alapozták meg Magyarország feldarabolását, az ő akaratuk érvényesült a békediktátum megalkotása során. Ennek okát Kocsis István író mesélte el egy előadása során, ami egyben TRIANON létrejöttének, hazánk meggyalázásának legmélyebb gyökerét is jelenti. Felidézem Kocsis István szavait: A szabadkőművesek már régóta tervezték, hogy létrehoznak Európa közepén egy totális szabadkőműves államot. Az ezernyolcszázas évek vége felé Magyarországot szemelték ki erre a célra. Akkori elképzelésük azonban Rudolf trónörökös halála miatt meghiúsult. Valamikor a háború végén, vagy azt követően Benesék felajánlották, hogy ők megvalósítják e tervet Csehországban. Benes szerint azonban ehhez szükségük van a tótok által is lakott Észak- Magyarországra. Rendben, mondták neki, de ezzel az a baj, hogy Magyarország az első adandó alkalommal visszaveszi majd. Végül megegyeztek abban, hogy ez a veszély egy módon orvosolható: Magyarországot annyira meg kell gyöngíteni, hogy ne legyen képes ezt megtenni.
    Robert Seton-Watson skót származású brit publicista és történész volt, akit Közép-Európa szakértőnek is tartottak. Masarykkal szoros kapcsolatban állt. Magyargyűlölete (vagy megbízói pénze?) arra sarkalta, hogy cikkeivel brit olvasóit a magyarok ellen hangolja. Elkötelezte magát Csehszlovákia és a délszláv állam megteremtése mellett. Ugyan a Párizs környéki ceremóniákon csupán magánemberként volt jelen, tanácsait az utódállamok határaival kapcsolatban folyamatosan kikérték.
    Georges Clemenceau, a „Tigris”, francia miniszterelnök, aki delegációjuk vezetőjeként a ceremóniamesteri feladatot is ellátta. Bár ő is csak egy báb volt a színpadon, hírhedt magyargyűlölete folytán olyan hitelesen hozta a figurát, hogy sokáig őt tartottuk fő bűnösnek a diktátum megalkotásában.
    David Lloyd George angol miniszterelnök és delegáció vezető sikertelenül próbálta érvényesíteni az etnikai elvet a határok megállapításánál.
    Edward Mandell House, mindenki House ezredese. A színjáték legsötétebb figurája. Nemcsak, hogy nem volt ezredes, de még megbízatással sem rendelkezett Versailles-ban. Mégis övé volt a legnagyobb hatalom és tekintély. Wilson elnököt távollétében ő helyettesítette. Fogadta többek között Masarykot és Mária román királynét. Az amerikai szabadkőművesek egyik legmagasabb rangú vezetője lehetett.
    Román részről nem merült ki a lobby tevékenység a királyné kortes körútjában. A románok, tudván, hogy a nagy terheket cipelő, megfáradt államférfiaknak örömlányokban nincs hiányuk, valami nagyon különlegessel kívánták őket meglepni: a román arisztokráciából és nagypolgári családokból származó úrilányokat kínáltak fel nekik szórakoztatásul.
    Szomszédjaink érvelése, amivel megalapozták igényüket a magyar területekre, hemzsegett a hazugságoktól (etnikai arányok, hajózható folyók, stb.), de kitűnően alátámasztották az eredeti célkitűzést, így senki sem vizsgálta őket.
    Ilyen környezetbe érkezett Neuilly-be a magyar delegáció. Ebből a „környezetből” azonban semmit nem láthattak, mert házi őrizetben tartották őket, csak az idős gróf Apponyi Albertet engedték ki kisebb sétára. Hiába végzett kitűnő munkát a földrajzi és etnikai tanulmányok összeállításában a gróf Teleki Pál által vezetett tudós csoport, hiába kápráztatta el három nyelvű beszédével a résztvevőket gróf Apponyi Albert, rajtuk semmi sem múlt, a diktátum szövege már elkészült, azt hozhatták haza tanulmányozásra. Később is hiába kértünk népszavazást, hiába küldtük el észrevételeinket, módosítási javaslatainkat, süket fülekre találtak. Nem csoda, hogy Apponyi nem vállalta az aláírást, amire végül két alacsonyabb rangú hivatalnokot küldtek: Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd államtitkárokat. Ők látták el a békediktátumot aláírásukkal 1920. június 4-én, délután fél ötkor.
    Az, hogy Magyarország vétlen volt a háború kirobbantásában, az senkit sem érdekelt. Ahogy az sem, hogy az utódállamok nemzetiségi összetétele rosszabb volt, mint Magyarországé. És az sem, hogy 3,2 millió magyar került kisebbségi sorba, pedig nagyrészük közvetlenül a kiszabott szégyenhatárok mellett élt. Nem kérdezték meg a korábbi kisebbségeket sem, nem végeztettek népszavazást. Pedig az akkori viszonyok között jelentős részük a Magyarországhoz tartozásra voksolt volna, aminek ékes bizonyítéka a Sopronban és környékén később megtartott népszavazás eredménye.
    Azóta eltelt 100 év. Közben ugyan rövid időre visszakaptuk (I. és II. Bécsi döntés) vagy visszafoglaltuk (Kárpátalja és Délvidék) elcsatolt területeink egy részét, amivel lényegében létrehoztuk az etnikai határokat, de jött a II. Világháború. Az ezt követő Párizsi „Békével” vittek újra mindent, megtoldva három településsel (Dunacsún, Horvátjárfalu és Oroszvár). És jöttek újra a kommunisták, de most 40 évre.
    A szovjet birodalom összeomlása után, a kilencvenes években átrajzolták Közép-Európa térképét. Csak Csonka-Magyarország határai maradtak változatlanok. A régi és új államok lemetszett részeinket az alábbiak szerint bitorolják (2000. évi országhatárokkal és 1910. évi népességi adatokkal):
    Romániához került 102.723, 79 km2-en 4.130 település (41 város) 5.257.336 lakossal
    Szlovákiához került 48.930,01 km2-en 3.511 település (39 város) 2.917.218 lakossal
    Szerbiához került 22.266,59 km2 területen 382 település (14 város) 1.552.666 lakossal
    Ukrajnához került 12.771,89 km2 területen 494 település (3 város) 603.300 lakossal
    Ausztriához került 3.967,06 km2 területen 327 település (közte 2 város) 291.323 lakossal
    Szlovéniához került 937,97 km2 területen 170 település 90.513 lakossal.
    Lengyelországhoz került 519,19 km2 területen 25 település 23.662 lakossal
    Horvátországhoz került 40.262,97 km2-en 607 település (14 város) 2.538.355 lakossal.
    100 évvel Trianon után már nem csupán a magyarságot, de egész Európát kívánják felszámolni. Néhány éve kezdődött a tömeges bevándoroltatás. Azoknak, akik kétkednek e jelenség tervezett voltában: az észak-afrikai — kis-ázsiai záróvonal destabilizálása nélkül ez nem történhetett volna meg. Már csak egy kis pénzt kellett adni a szerencsétleneknek. És akinek még ez sem elég, nézzen utána a Kalergi-tervnek. (Richard von Coudenhove-Kalergi: Praktischer Idealismus). Talán nem csodálkoznak azon, hogy Kalergi szabadkőműves volt. Tervének lényege, hogy meg kell szüntetni Európában a nemzeteket, és létre kell hozni egy kevert fajú, gyökértelen népességet, amit kényükre-kedvükre irányíthatnak. Nem véletlenül támadják azt a magyar kormányt, amelyik nem hajlandó elfogadni pusztító játékszabályaikat, és lezárta az ország határait.
    A szabadkőműves tevékenységet Horthy betiltatta. Nem véletlenül: szerepük egyértelműen megállapítható volt Magyarország tönkretételében. (Erről bőven olvashatnak Raffay Ernő műveiben.) Sajnos a rendszerváltás után Horváth Balázs az Antall-kormány belügyminisztereként újra engedélyezte működésüket. Így ma több páholyuk működik, honlapjuk is van (pl. Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület, Magyarországi Symbolikus Nagypáholy). Előbbihez tartozik az a Martinovics Páholy, amelynek egykor Ady Endre is tagja volt, s amely a legszélsőségesebb, legbomlasztóbb tevékenységet fejtette ki az ország szétzúzásában.
    Trianon réme tehát nem csak a magyarság, de egész Európa fölött lebeg. Ezért Trianon ügye nem csak a magyarság ügye. De az a mi ügyünk, hogy minden legális eszközzel és minden lehetséges fórumon próbáljuk elérni e sötét, igazságtalan és jogtalan diktátum érvénytelenítését és rendezését. Mindenki tisztában van vele, hogy azt a régi világot nem lehet visszahozni, ez nem is lehet cél. Ám vannak lehetőségek a helyzet rendezésére, ezeket kell megtalálni és kimunkálni. De amíg ez nem történik meg, addig ne feledjük ezt a minket ért gazságot!
    Én őrzöm nagyapám kardját!

Zorányi Gábor

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

TORMAY CÉCILE HALÁLÁNAK 83. ÉVFORDULÓJÁRA

    „Ne feledjétek, — megtépetten is egyek vagyunk!
    Jézus megtörte a kenyeret, kehelybe töltötte a bort, de a megtört kenyér minden darabja, a kiöntött bor minden cseppje azért oszthatatlanul az Ő teste, az Ő vére maradt.
    Megtört kenyér ma Magyarország földje, szétöntött bor folyóinak vize, de azért minden rögében és minden csepp vizében, — miként kenyerében és borában az Úr, — megoszthatatlanul jelen van egész Magyarország. Szántóföldetek, kis udvarotok kertje, virágcserepetek földje az ablak közén: — Magyarország teste az. Az ér a füzes alatt, a kút, a kancsótok vize: — Magyarország vére az!
    Tanítsátok meg erre a vigasztaló, szent titokra gyermekeiteket, hogy vértanuságotokban vélük együtt tudjátok tűrni, bízni, várni a bitorlók között, míg eljön a magyarok nagy órája.


Tisztelt Barátok és Honfitársak, Kedves Megemlékezők!

A fenti sorokat Tormay Cécile 1920 június 4-én írta le.
    Tizenhét évvel azelőtt, hogy értünk dobbanó szíve már nem dobbant. Trianon 100. évfordulójának évében különösen szép megemlékezést szerettünk volna, — halála évfordulóján. Ehelyett bujdosva kell távol maradnunk. Lélekben bár ott tisztelegünk a Kőfaragó utcai MANSz-tábla és a Szent Rókus kápolna és kórház előtti szobor előtt, de testben nem lehetünk ott. És sajnos, néhányan soha többé nem lehetnek ott, akik nemrégiben még velünk álltak ott.1 Barátaim, örüljünk mindig mindennek, a legkisebb jónak is, aminek csak lehet, mert a pillanatok soha nem jönnek vissza... de visszaidéznünk gyönyörű őket, és örökké velünk maradnak. Ahogy a 100 évvel korábbi Kárpáthaza is, amiért Tormay Cécile az életét adta. Miként? Egy készülő könyvből vettem a következő sorokat.
    Ki volt hát Tormay Cécile? Különleges tulajdonságait nem magának gyűjtötte, nem tette pénzzé és nem akart hatalmat. Eleinte csak föl akart mutatni nekünk egy mesevilágot. Azután már többet akart, hátán repíteni minket táltos csikóként, szimbólumok szárnyán. Van, aki hegycsúcsokat mászik meg vagy fölfedezi Amerikát. Tormay Cécile veszélyesebb tájakra merészkedett: bensőnket akarta bejárni. Szédítő mélységek s magasságok között kereste a keskeny utat, és magával röpített minket. Amikor lezuhant, nem sírt, de minket is leszállított a földre, hogy lelkünk a minden gonosz bozóton átvágó el- és felbukkanó csodaszarvast követhesse.
    Azután ismét, ugyanolyan elszántan fölemel a turulmadárra. Ijesztően büszke magasba ragad, még magasabbra, ahonnan az élet másként tűnik föl. Bátran köröz, amíg mi izzadva, vergődve talán le sem merünk pillantani. Ő a Magasságok segítségével, újra fölfedezett törvényekkel, szimbólumai hátán megpróbálta legyőzni a halált. A nemzethalált. De nem elbizakodottságból. Fordítva. Alázatba és áldozatba mártotta fegyverét: a tollát. Tudatja velünk, hogy nekünk is sikerülhet, mert minden kezdődik újra elölről, új szívekkel és új lelkekkel. Csak akkor sikerülhet, ha az új szívekben ott dobog a régiek lelke. „Csak az emberek dűlnek ki, a hitük megmarad másokban” – mondja ki a bizonyosságot. Már „A régi ház”, a régi Haza előlegezi a Bujdosó könyv csodáját, és a többi csiszolt gyémántot: Tormay Cécile páratlan hagyatékát. Ha valami, hát az ő öröksége hungarikum.
    A szellemi Trianon, amely évszázadok óta fojtogat, nem engedte, hogy bekerüljön a Nemzeti alaptantervbe, s nem engedte, hogy utcáját visszanevezzük. A szellemi Trianon veszélyesebb, mint a járvány. Trianon elvette hegyeinket, és véreinket, akiknek otthont és védőkart adott több mint ezer éven át. De a szellemi Trianon megöli nyelvünket és meghamisítja történelmünket.
    Igen. Írjuk alá a jog adta könyörgéseinket, ne feledkezzünk el a templomról s az iskoláról. Ám a szellemi Trianon ellen naponta küzdjünk meg. Ha nem lehet másként, akkor szellemi karanténunkba zárva, de őrizve, mint virágunkat az ablak között. Mint kancsónk vizét. A Szót, a Mondatot. Irodalmunkat. Lehet miből és lehet kitől tanulnunk. Az, hogy miért és hogyan alakult meg a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége Tormay zászlaja alatt, azt a 100 éve kiadott Bujdosó könyv dokumentálja. Soha nem fogják megbocsájtani azok, akik rettegnek az igaz szótól, de még inkább a hiteles embertől. Min nyugszik a könyv varázslatos ereje? Egyszer csak kezembe adták egy asszonytársunk sorait, aki 100 éve megadta a választ, és megértettem.
    „A tél hidegebb volt mint valaha 1920-ban Csonka-Magyarországon, nemcsak azért mert nem volt mivel fűteni, hanem mert hosszú, sötét tél, nehéz hideg volt a magyar szívekben. Ennek a hideg télnek egyik napján, a hideg város egyik szerény hajlékában mélyen elmerülve olvasott valaki egy könyvet, olvasta mohón, lázasan, úgy, hogy a könyv betűi beleszántottak a lelkébe és könnyes barázdák maradtak a nyomában. Lassan elült a hidegség a szobából is, a szívekből is – a könyv kezdett világítani és melegíteni. A világossága mutatta az utat, melyen haladni kell, a melege mutatja a szeretetet, mellyel lehet és amellyel kell szeretni a magyarnak a megcsufolt, az eladott, a meggyalázott, a feldarabolt magyar hazát. A könyvtől az olvasó többé nem tudott menekülni: üldözője és vigasztalója lett egy személyben. Nem engedett pihenést és mégis csak benne lehetett megpihenni. Lassan lassan mult a tél és jött a megváltó tavasz s vele a remény, hogy a Bujdosó könyvből kiáradó fájdalom itt is megilleti a szíveket, a belőle kisugárzó remény itt is megtalálja az utat a lélekhez és a munkához. Egy, két, három levélváltás, egy, két, három összejövetel s a vásárhelyi nők lelkében már átsajgott a könyv fájdalma – átcsillant a könyv reménye.”2
    Ez a remény így hasson át minket is, kedves Barátaim, tisztelt Honfitársak! Olvassuk a Bujdosó könyvet újra, mert most mindennél időszerűbb. Hajtsunk fejet és gyújtsunk gyertyát április 2-án Tormay Cecilért, és június 4-én Trianon minden áldozatáért. Sokan vannak és vagyunk, mert nincs az a magyar család, amelyben a fölmenők, a rokonság vagy barátai ne szenvedték volna meg a diktátum átkait. Lehet, hogy már alig tudunk ezekről. De ha olvassuk a Bujdosó könyvet, rájuk ismerünk. Imádkozzunk.
    Imánk után pedig emeljük föl fejünket, miként ezt szerették volna mind, akik értünk éltek és haltak. Emeljük föl fejünket, és reméljük, hogy október 8-án már együtt ünnepelhetjük meg legnagyobb írónőnk születésének 145. évfordulóját.
    Még magasabbra emeljük föl fejünket húsvét hajnalán, és reméljünk. Isten áldjon meg minden magyart, jó kedvvel, bőséggel, nyújtson feléje védőkart... Amen.

A Tormay Cécile Kör nevében jegyzi: v. Jobbágy Éva

1 A Tormay Cécile Kör két jelentős embere: Székelyné Eperjesy Dóra néni, a Tormay-rokon és Heim Kati, aki a koszorúinkat kezdettől kötötte és gyakran koszorúzott Budapesten és Mátraházán. Nyugodjanak békében!
2A MANSz hódmezővásárhelyi Barabás Istvánné írása a Magyar Asszonyok Lapjából. Nagy Gyöngyi történész, a Tormay Cécile Polgári Kör elnökének kutatása alapján.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Megemlékezések Tormay Cécile halálának 82. évfordulóján, egyben a MANSz megalakulásának centenáriumán
Budapest, 2019. április 6.

Részlet Nagy Gyöngyi történész emlékbeszédéből

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket annak a magyar asszonynak a szobra előtt, aki a két világháború között több ezer asszonynak, és sok-sok férfinak is eszményképe volt. Nekem is eszményképemmé vált onnantól kezdve, hogy elolvastam a Bujdosó könyvet, amikor pedig ebben a könyvben rábukkantam arra az általa alapított asszonyszövetségre, amelyet Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének neveztek el, máris tudtam, hogy irodalmi nagysága mellett a közéleti tevékenységére is oda kell figyelni, és ezt is hirdetni kell, hogy az emberek megismerjék teljes munkásságát. Mert ha Tormay Cécileről beszélünk, beszélnünk kell az írónőről, a fordítóról és a közéleti emberről is, aki ismeretségeit egy olyan nemes cél érdekében használta fel, amilyen cél mellett kevés ember tud kitartani élete végéig. Hogy ez a cél valóban a legnemesebb és legtisztább volt, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az 1918-1919 fordulóján megalakult Szövetség negyedszázadon keresztül megszakítás nélkül működött, működésük alatt pedig bátran érthetjük azt, hogy negyedszázadon keresztül igyekeztek fenntartani a magyar nemzetet, a magyar kultúrát, és segíteni mindenkinek, akinek csak szüksége volt arra. Nincs a magyar történelemben, de legalábbis a 20. századi magyar történelemben biztosan nincs olyan személyiség, akit a maga elé kitűzött nemes cél megvalósításában ennyien segítettek, követtek volna, mint Tormay Cécilet. Ezért amikor évente Tormay Cécilere emlékezünk, érdemes megemlékezni arról az asszonytáborról is, amely őt mindenekfelett követte és tisztelte, és mindenekelőtt szerette. Ezért ma arról szeretnék beszélni, hogyan állítottak emléket a magyar asszonyok eszményképüknek annak halála után.

Részletek Jobbágy Éva (TCK) megemlékező szavaiból (szerkesztett változat)

Tormay Cecil jelmondata volt, amit az íróasztalán fekvő itatósra írt: „Nem ismerek lehetetlen feladatot!” Amikor mi is számtalan bajjal küzdünk, az ő szavai és tettei adnak erőt nekünk. Ezért kellenek a példaképek és a megemlékezések, az ünnepek.
    Meg azért, hogy emlékezzünk azokra, akikre alig emlékeznek. Ehhez olvassuk a Napkeletet is az OSZK honlapján! R. Berde Mária 130 éve született, és 70 éve halt meg Kolozsvárott. A női emancipációról legerőteljesebben író — mégis nemzeti, konzervatív — írónő nevét, mint 10 éve Tormayét, ma alig ismerik. Tegyünk róla, hogy ez megváltozzon! Újra olvasásra, hivatalos elismerésre vár P. Gulácsy Irén is, aki nemcsak azzal vívta ki a kommunisták haragját, hogy Berdéhez hasonlóan sokat publikált a Napkeletbe, hanem, hogy megírta "A fekete vőlegények" című Mohácsról szóló remekét. A két háború közt Gulácsy Irén népszerűbb volt, mint Móricz vagy Dosztojevszkij! Gulácsy 125 éve született Szegeden, de élete jelentős részét Nagyváradon és Kolozsvárott élte le.(...)
    Az igaz magyar nőknek — ha másként nem, de — szellemi értelemben gyakran bujdosniuk kell ,— miként a férfiaknak is, ha nem hajlandók beállni a polkorrektnek nevezett irányvonalba. Azonban van egy örömhír mégis: a bujdosás — ha nem is szabadság, de nem is rabság! Hogy úgy mondjam, létformánkká vált, amiben lassan ugyanúgy kiismerjük magunkat, miként eleink a magyar mocsárvilágban, ahol az üldözők nem, csak a magyarok látták, merre vezet az út. S abban is reménykedhetünk, hogy lesz még egyszer egy jel, miként Rákóczi hívó szava, és kibontani való zászló, amely alatt megpróbálhatunk fölsorakozni a magyar szabadságért, hogy kiverekedjük magunkat a mocsárból. A Rákóczi-évben tudatosítsuk, hogy nem küzdöttek hiába a Zrínyiek, Rákóczi és kurucai, nem hiába volt '48-'49-'56 ,— még ha látszólag elbukott is.
    1919-ben kilátástalan helyzetből álltunk talpra. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége élén álló Tormay Cecil Vitéz Nagybányai Horthy Miklóshoz és a nemzeti hadsereghez intézett pazar szónoklatából idézve köszönöm meg, hogy eljöttek ünnepelni. És együtt gondolkozni, miért és mennyi nagyságunk bujdosik még emlékév nélkül:
    „Nagy multunk és nagy jövőnk, melynek élén Horthy Miklós jár, hajoljon meg előttetek minden zászló az országban, szólaljon meg minden harang. És vigye a szél magyar zászlók suhogását, keresztény harang zugását azokhoz, akik nincsenek itt, azokhoz is, akik messze kicsiny fakeresztek, hullámsírok alól most hazafigyelnek.
    Élő hősök és az elesettek megdicsőült serege, halljátok meg! Asszonyok szólnak hozzátok a magyar főváros felszabadult földjén és hü zálogul felétek nyujtják zászlójukat. Az elmult rémuralom hiába itélte halálra a nemzet büszke szineit, mint egykor a Rákóczi tárogatóit hiába égette el máglyán a gyülölet, ujra feltámadtak és szárnyra keltek egy uj ezer év felé.
Tormay Cécile Meseháza Mátraházán. Itt hunyt el az írónő 1937.április 2-án hajnalban, tollal a kezében...


Minden évben megtartják Mátraházán a Hazaszeretet túráját, amely a Tormay-emlékoszloptól indul. A túra „szülőatyja” Szőke György. Az emlékművet Tóth Péter alkotta.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Az Örökség Kulturális Műhely előadássorozat következő alkalma Balassagyarmaton a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban:
2019. január 22-én, kedden 18 órakor
Takaró Mihály
— irodalomtörténész
A száműzött magyar irodalom
Wass Albert, Tormay Cécile, Nyirő József
című előadása.
Mindenkit szeretettel hívunk, várunk!

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Kettős meghívónk az elhallgatásra ítélt — éppen 100 éve, Tormay Cecile által alapított és vezett — MANSz újra felfedezése céljából tartandó konferenciáinkra.
Nagy szeretettel hívunk mindenkit a csatoltak szerint, és kérjük, adja tovább a hírt, miszerint
november 15-én, csütörtökön Hódmezővásárhelyen d.e. 11-től (RÉSZLETEK ITT) és
november 29-én, csütörtökön Budapesten, d.u 3-tól (RÉSZLETEK ITT) a Józsefvárosi Galériában (1085 Budapest, József krt. 70.) emlékezünk meg a keresztény nőmozgalomról.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Emlékbeszéd Tormay Cécile halálának 81. évfordulóján
Budapest, Szent Rókus kórház, Tormay Cécil szobor
2018. április 15.

Tisztelt Megemlékezők!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket e szobor előtt, mely 2012 óta hirdeti, hogy az igaz magyarok nem feledkeznek el nagyjaikról.
    Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzam, hiszen sokan nem ismernek és én sem ismerem önöket. Szülővárosomból, Hódmezővásárhelyről érkeztem, abból az alföldi városból, ahol Tormay Cécile négyszer járt, először 1921-ben, azután 1925-ben és 1926-ban és végül utoljára 1931-ben. A hódmezővásárhelyi Emlékpont történésze, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusz hallgatója vagyok. Több mint hét évvel ezelőtt történt, hogy először elolvastam a Bujdosó könyvet, és attól kezdve elköteleztem magam Tormay Cécile személye és tevékenysége mellett. Egy életre elköteleződtem, ahogyan a magyar történelem mellett magyar ember csak el tudja magát kötelezni. De emellett ez részemről egy vállalás is volt, olyan vállalás, amelynek látható, olvasható és kézzelfogható eredménye is lesz a közeljövőben, ugyanis doktori disszertációmat Tormay Cécile életének és tevékenységének, legfőbb alkotásának, a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének szentelem.
    Tormay Cécile élete és tevékenysége mindannyiunk számára példa, és az, hogy a 21. századi Magyarországon, ahol egy elköteleződésnek, egy-egy komolyabb vállalásnak, a példaképek tiszteletének és a hazaszeretetnek már-már alig akad követője és helyeslője, nagyon nagy dolog az, amikor olyan emberek találkoznak össze, akiknek ugyanaz a példaképük, akik ugyanazért az ügyért fáradoznak, akik a magyar történelemből és példaképeikből erőt merítve ugyanannak tudnak örülni és ugyanazon tudnak keseregni.
    Tormay Cécilért egy egész ország rajongott a két világháború között, a fiatal lányoknak és az asszonyoknak, sőt még a férfiaknak is ő volt a követendő példa, mert ő feladta a hírnevet és a kényelmet ígérő írói pályát, az asszonyok élére állt, és ezzel egy ország élére állt. Magyarország utazó nagykövete lett, így nemcsak a főváros őrzi a lábnyomait és a sóhajait. Minden vidéki városban fogadták legalább egyszer, és mindenki egyet értett azzal a vállalással, ami az ő nevét mindörökre beírta a magyar történelembe.
    Ez indokolja azt, hogy minden év áprilisában, ahogyan most is, meg kell állnunk egy rövid időre, és fejet kell hajtanunk ennél a szobornál Tormay Cécile emléke előtt. Hiszen ő nemcsak egy egyszerű írónő volt. Sokkal többet adott Magyarországnak annál, mint hogy csak ezért emlékezzünk rá. Maga köré gyűjtötte azokat az asszonyokat és férfiakat, akikkel azonosan gondolkodott Magyarország múltjáról és jövőjéről, és a legtöbbet tette, amit abban a korban befolyással bíró ember tehetett. Kérlelhetetlenül tiltakozott a trianoni gyalázat ellen, de a szavak mellett a tettek embere is volt. Hívására több mint egymillióan vonultak a MANSz zászlói alá, köztük olyan asszonyok, akik röviddel azelőtt veszítették el férjeiket és fiaiakat a háborúban. Ezek az asszonyok mégis félre tudták tenni a bánatukat és tudtak tenni, dolgozni azokért, akik megmaradtak. A bánat fonta össze itt Budapesten és vidéken is a tanítónőket, az óvónőket, a gazdasszonyokat és az iparosasszonyokat, a postások, a vasutasok, a politikusok feleségeit és leányait, és vallási felekezettől függetlenül mindenkit, és annyi megpróbáltatás, és társadalmi és mentalitásbeli különbözőség ellenére mégis tudtak együtt dolgozni és tudtak együtt örülni. Mert olyan vezetőjük volt, aki nem önös érdekből döntött a vezetés mellett, hanem az isteni elhívásnak engedelmeskedve vállalta nem mindennapi szerepét.
    1920 telén egy könyvnek köszönhetően lélekben nagyon sok magyar ember találkozott egymással. „Ennek a hideg télnek egyik napján, a hideg város egyik szerény hajlékában mélyen elmerülve olvasott valaki egy könyvet, olvasta mohón, lázasan, úgy, hogy a könyv betűi beleszántottak a lelkébe és könnyes barázdák maradtak a nyomában. Lassan elült a hidegség a szobából is, a szívekből is — a könyv kezdett világítani és melegíteni. A világossága mutatta az utat, melyen haladni kell, a melege mutatja a szeretetet, mellyel lehet és amellyel kell szeretni a magyarnak a megcsufolt, az eladott, a meggyalázott, a feldarabolt magyar hazát. A könyvtől az olvasó többé nem tudott menekülni: üldözője és vigasztalója lett egy személyben. Nem engedett pihenést és mégis csak benne lehetett megpihenni.
    Ez a néhány mondat a hódmezővásárhelyi MANSz első elnökasszonyában fogalmazódott meg, de leírhatták volna ezt az Alföld más városaiban, a Dunántúlon, Észak-Magyarországon, a déli, a nyugati vagy a keleti végeken, és még a fővárosban is. És ha nem is ugyanezekkel a szavakkal, de a gondolat azonos volt, és erre az a több mint 500 MANSz-fiók a bizonyíték, amely országszerte megalakult, s amelynek nagy többsége 1945-ig működött. 1938-tól pedig sorra alakultak az elszakított országrészek városaiban is a MANSz-csoportok. Gondoljunk bele, milyen csodálatos érzés lehetett a visszatérést megélni, hogy örült volna maga Tormay Cécile is a kolozsvári, a bonchidai, a kassai, a munkácsi, a máramarosszigeti vagy az óbecsei csoportok megalakulásának. Hiszen az ő álma az egységes Magyarország volt. Ahogyan mondta: „Álmom megvalósult, a kezek összekapcsolódtak, mint egy bevehetetlen vár gyűrűi: Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének hívják ezt a várat.
    Véleményem szerint a Bujdosó könyv mellett ez volt Tormay Cécile legnagyobb alkotása, és talán ebből tanulhatunk a legtöbbet.
    Az, hogy a hasonló gondolkodású magyar emberek egyszer csak összetalálkoznak valahol, és egy közös ügy érdekében összefognak, szerencsére még ma is megadatik. Ezért van az, hogy ma én állok itt önök előtt, hogy a déli végekről érkezve ma elhozhattam önöknek a gondolataimat, mindezért pedig hálával és köszönettel a Tormay Cécile kör alapító elnökasszonyának, Jobbágy Évának tartozom.
    Megilletődve és meghatódva állok most önök előtt, s e szobor előtt, s egyetlen mondattal tudom csak befejezni mondandómat: Tormay Cécile ma minden magyar nőnek és férfinak példaképe kell, hogy legyen! Köszönöm, hogy meghallgattak!

Budapest, 2018. április 15.

Nagy Gyöngyi történész

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Szeretettel hívjuk a Tormay Szalon zenés nyílt napjára 2016. április 15-én pénteken 15 órától a Józsefvárosi Galériába
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2015. november 20., 15 óra
Puszt Tibor, a film többszörösen kitüntetett rendezője és a Tormay Cécile Kör szervezésében nagy örömmel és szeretettel hívjuk a Pregitzer Fruzsina, Jászai Mari-díjas színművésznő főszereplésével készült Cecil-film bemutatójára majd a nevezettek kerekasztal-beszélgetésére a Józsefvárosi Galériába (Budapest, József krt.70., a Corvin-köztől pár lépésre) 2015. november 20-án pénteken 15 órától, abból az alkalomból, hogy Tormay Cecil, Irodalmi Nobel-díjra kétszer jelölt világhírű írónőnk 140 éve született 1875. október 8-án, Budapesten.
Csak előzetes regisztrációval! Jelentkezés a [email protected] címen.
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2015. november 18., 16 óra — Debrecen
Sok szeretettel várunk minden irodalombarátot, érdeklődőt! 2015. november 18 (szerda), 16:00 óra, Benedek Elek Könyvtár (Debrecen, Piac u. 68.). Tormay Cécile emlékezete, születésének 140. évfordulóján (1875-1937). Előadó, rendező: Erdélyi Márta, Sesztina Jenő díjas versmondó, a Lyra Művészeti Csoport vezetője Közreműködik: Kapusi Sarolta (fuvola)
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2015. október 10., 11 óra
140 éve, 1875. október 8-án, Budapesten született Tormay Cecil, (Cécile és Cecília) világhírű írónőnk. Ez alkalomból szeretettel vár Mindenkit koszorúzásra és megemlékezésre a Budapest, VIII. Kőfaragó utca 3. előtt 2015. október 10-én, szombaton 11 órakor a Tormay Cécile Kör. Info mindenről, ami Tormay Cécillel kapcsolatos: www. tormayc.webs.com [email protected]
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2015. április 19., 10 óra — Mátraháza
„Mindig egy szál kardban van a többi kard győzelme” Tormay Cécile: Az ősi küldött
78 éve, 1937. április 2-án, Mátraházán hunyt el Tormay Cécile világhírű írónőnk. A megemlékező túrára mindenkit szeretettel vár a Tormay Cécile Kör. Kérjük, hogy mécsest hozzanak magukkal.
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Tisztelt Honfitársak!

Idén 140 éve, hogy egyik legnagyobb írónőnk, nádudvari Tormay Cécile megszületett. Tiszteletére ismét Tormay-évet hirdet meg a Tormay Cécile Kör, és várja a csatlakozókat.
Emlékeztetünk arra, hogy az írónőt 1919-ben halálraítélték, és életművét 1945-ben indexre tették, hiszen tehetséget, ha az szókimondással, hazaszeretettel párosul, nem bocsátanak meg hazánk ellenségei. Sőt, mint más nagyjaink esetében is, alantas módszerekkel akadályozzák a rehabilitációt. Csak így lehetséges, hogy Tormay Cécile feltűnő népszerűsége és szellemi életünk jelentős képviselőinek támogatása ellenére — Reményik Sándorhoz, Wass Alberthez, Nyírő Józsefhez, Herczeg Ferenchez és más géniuszainkhoz hasonlóan — még mindig nem lehet kötelező tananyag; hogy nem engedik a Tormay Cecil utcát visszanevezni sem. Így lehetséges, hogy — bár a legmagasabb szinten a legnagyobb tisztelettel beszéltek és beszélnek életművéről, sőt, konferenciák sorát rendezik róla, — állami Tormay Cécile-megemlékezést utoljára gróf Teleki Pál miniszterelnök tartott a Vigadóban 75 éve.
Ezért felhívással fordulunk minden Szervezethez, Honfitársnőnkhöz és Honfitársunkhoz, hogy emlékezzenek meg irodalmi Nobel-díjra kétszer jelölt írónőnkről! Születésnapja október 8-án van, a megemlékezéseket azonban egész évben folytatjuk, így április 2-a, halála napja emlékére is. A szervezőknek szívesen adunk segítséget, háttér-információkat, filmanyagot, amennyiben kérik. A legapróbb és legszerényebb helyi kezdeményezés sokszor többet jelent, mint a — valószínűleg — elmaradó állami ünnepségek. Fájdalmas a hasonlat: tavaly legalább a 60 éve elhunyt írófejedelemre, Herczeg Ferencre illett volna emlékezni, idén a szintén 140 éve született Klebelsberg Kunóra, a 125 éve született Reményik Sándorra, a 120 éve született Mécs Lászlóra, a 70 éve elhunyt Szabó Dezsőre — hogy csak néhányat említsünk.
Rendezvényeikre szóló meghívásaikat — elsősorban Tormay valamint folyóirata, a Napkelet írónak évfordulós megemlékezéseit — igyekszünk közzétenni honlapunkon. Egyben kérjük, hogy juttassák el minél több helyre az új Tormay-év programjaira szóló meghívóinkat. Olvassák honlapunkat, ahonnan információkat kaphatnak az írónőről: letölthetők művei; az idei megemlékezésekről is tájékozódhatnak, és a Tormay Cécile Kör elmúlt 7 évéről kaphatnak képet, ötleteket. Kérdéseiket, jelentkezésüket, egyéni megkeresésüket várva, továbbra is valljuk a mai napig bujdosásra kényszerített, rágalmazott Tormay Cécile szavaival: „csak szétszórt őrszemek vagyunk. Szegény, magányos őrszemek, akiket a vártán lassan befúj a hó. Pedig ha összehordanók a fegyverünket, sok magányos őrtüzünk zsarátnokát, nagy világosságot tudnánk teremteni, - szellemi honfoglalók tudnánk lenni.
Jöjjenek hát újra a Szellemi Honfoglalók, teremtsünk világosságot! Egy apró gyertyaláng, egy izzó parázs nagyobb fény lehet, mint reflektorok hamis világa.

Tormay Cécile Kör, [email protected]

2015. február 15.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

A bujdosó írók előtt mélyen tisztelegve meghirdetjük a Bujdosó Írók Napjait: március 21-ét, 22-ét és 23-át. Az egyesek szerint ma is elhallgatásra ítélendő nádudvari Tormay Cécile 1919. március 21-én kényszerült bujdosásra. Noha kétszer jelölték irodalmi Nobel-díjra, és a Népszövetségnek — az ENSZ elődjének — egyik legmagasabb rangú kultúrdiplomatájaként halt meg 1937 április 2-án, 1945-ben műveit indexre tették, és hivatalosan azóta sem rehabilitálták, sőt a rágalomhadjárat folytatódik. A bujdosás nem egyedül Tormay Cécile sorsa, ám élete, életműve és bátor példája mértékadó.
    Az igaz magyar élete sokszor volt a bujdosás, és gyakran ma is az. A bujdosás szinte hungarikum: II. Rákóczi Ferencnek és kurucainak, az írók közül Mikes Kelemennek bujdosás lett az élete. Nem kevésbé az 1948-49-es szabadságharc legjobbjainak is. Fegyveres harcok után az állami bosszúállás nem egyedi a történelemben. De "békében" olyan kiterjedt, kíméletlen, kiszámíthatatlan és aljas terror, olyan — minden magyart érintő — üldözés, mely 1918-ban, és főként 1919 tavaszán kezdődött, addig kevés volt a magyar történelemben is. Tisza István volt a legfőbb céltábla, akit 1918. október 31-én gyilkoltak le. Majd titokban vagy nyíltan, a kommunisták általános, brutális mészárlásba kezdtek, tekintet nélkül arra, hogy az áldozat — jogosan — ellenük harcolt-e vagy csak épp útjukba került. Az elárult és rettegésben tartott ország szörnyű hétköznapjainak, köztük a borzalmas proletárdiktatúra gyalázatos 133 napjának valóságát, — ami az 50-es évek főpróbája volt — átfogó részletességgel egyedül a Bujdosó Könyv hiteles soraiból ismerjük.
    Legyen tehát a Bujdosó Írók egyik zászlóvivője: a holtában is bujdosásra, számüzetésre ítélt Tormay Cécile, a legbátrabb magyar írónő
, aki előszavában így szól:
    „Szóljon az én könyvem arról, amiről nem fognak tudni a jövő történetírók, mert azt át kellett élni. Szóljon arról, amiről nem tudtak az idegenből behurcolt forradalmak felidézői és politikai eseményeinek a szemtanúi, mert lelküktől távol állt minden, ami magyar.
    S legyen a Bujdosó Írók másik zászlóvivője Hamvas Béla, aki március 23-án született. A szintén a hatalommal soha meg nem alkuvó, alá nem író író-géniusz, aki inkább elbujdosott a zsarnokság elől, minthogy eszközévé váljék. Aki szellemi életünkben ma is bujdosásra kényszerül, mert hiszen bár világítótorony, ám messze hordó fényét igyekeznek eltakarni előlünk. Szavai az 50-es évek és a ma bujdosóira is emlékeztetnek:
    „Abban, amit a kurucság jelent, az egész magyarság osztatlanul részt vesz, éspedig fenntartás nélkül. (...) nem a diadalért, de konok és mélabús és makacsul ismétlődő nemzeti sors, hogy itt vidáman csak az élhet, aki az idegen elnyomókkal szövetkezik népe ellen, de a dicsőség mégis a bujdosóé.
    Követeljük, hogy Hamvas Béla nevét viseljék a könyvtárak, mindenféle szaboervinek helyett! Nevezzük ezentúl Fővárosi Hamvas Béla Könyvtárnak az intézményt! Felhívunk továbbá arra, hogy minden év március 21. és 23. között méltón emlékezzünk meg az eddig elhallgatásra ítélt vagy hamis színben föltűntetett, szellemi életünkben bujdosásra kényszerített íróinkról, művészeinkről és tudósainkról. Többen vannak, mint hinnénk! Keressük meg őket bujdosásukban! Felhívunk mindenkit, aki e szellemi hon- visszafoglalással egyetért, hogy emlékezzék meg elhallgatásra ítélt, ma is bujdosó példaképeinkről.

Budapest, 2015. február 20.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Rajzpályázati siker született: Tormay Cécile a témája a 2. helyezett rajznak! Gratulálunk! (a www.legbatrabbvaros.hu oldalon több Tormay vonatkozású hír is szerepel nyári eseményekről):
http://www.legbatrabbvaros.hu/2014/04/rajzolj-te-legbatrabban-hosok-es.html

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

„S fegyver csörög, haló hörög,
amint húrjába csap.”

Arany János


Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt 2014. október 10-én, péntek este a Budapest, VIII. Kőfaragó — volt és leendő — Tormay Cecil utca 3. előtt kezdődő megemlékezésre és koszorúzásra Nádudvari Vitéz Tormay Cécile születésének 139. évfordulója tiszteletére.
Egyik legnagyobb, de biztosan a legbátrabb; a leginkább feledésre ítélt; és ma is a legtöbbet és legaljasabb módon rágalmazott írónőnk, a magyar walesi bárd, a régi Pest legendás írója 1875. október 8-án született.
Részletekről legkésőbb okt. 8-ig a [email protected] címen vagy okt. 10-én délig érdeklődhetnek a Tormay Cécile Kör 0630-513-92-99-es számán.
Ugyanide, a fenti határidővel várjuk a koszorúzni kívánó szervezetek nevét, vagy az ünnepség előtt kérjük írásban leadni a műsorvezetőnek.
Minden kapcsolódó információt rendszeresen megtalálnak, és letölthetik olvashatják, Tormay Cécile írásait a www.tormayc.webs.com honlapon.
MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

A Tormay Cécile Kör jelvényszerző emléktúrát indít el a Mátrában, A túra igazolófüzete erre a linkre kattintva letölthető. Információ a túrával kapcsolatban: Szőke György (30/308-4317).

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Két remek hírünk közül az egyik: kitüntették Pásztornét, a TCK tagját. Gratulálunk!

Kazinczy,- és Péchy Blanka díjas balassagyarmati pedagógusok
Pásztor Sándorné, a Balassi Bálint Gimnázium magyar-ének-zene szakos pedagógusa Kazinczy díjban, Hevérné Tácsik Klára a Szondi György Szakközépiskola magyartanára Péchy Blanka díjban részesült Győrött.
Gratulálunk!
Részletek: http://www.agt.bme.hu/balassi/Kazinczy_Pechy_dij_2014.html

Megújul az egykori Huszár-villa, átköltözik a Civitas Fortissima Múzeum és Kiállítóhely
A Madách Imre filmszínházban még látogatható Civitas Fortissima Múzeum és Kiállítóhely 2014 őszén átköltözik az egykori Huszár-villába, mivel elkezdődött az Ady E. úti épület felújítása. Az új és megnövelt kiállítóterület az 1919-es történelmi események bemutatásának méltó helye lesz.
    A Duna Tv, Sírjaik hol domborulnak? c. filmsorozatának áprilisi adása pedig az új múzeumról és a tervekről szól. (a 48. adás innen kereshető meg)
Részletek: http://www.agt.bme.hu/balassi/Huszar_haz_atepitese.html

Forrás: BBK - Balassagyarmatért Baráti Kör http://www.agt.bme.hu/balassi/

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

T. Megemlékezők!

„Virágvasárnap. Tavasz van. Húsvét jön a tavaszon át és ez a Virágvasárnap mégis egészen más, mint volt a többi, mióta visszaemlékezem. Az emberiség évezredes útján sötét, üldözött idők járnak vissza a sírjukból. Mintha lázbetegek rémlátása mesélne. Magyarországon üldözik a keresztények hitét. Fenyegető veszedelmek kószálnak templomaik körül.”
    „Még a gyerekek is komolyabbak voltak, mint máskor. Magukba szálltabb embereket még nem láttam együtt soha.
    Valahol a magasban lélegzet vesztve vergődött a gregoriánus harmóniákkal a szegény falusi orgona. A mozdulatlan templomi zászlók alól feltörtek az emberi hangok. Egyik magasan járt, a másik mélyen. Hamisan, gyámoltalanul és mégis meghatón szállt az ősi liturgikus dallam, évezredes Virágvasárnapok gyászoló éneke.
    „És az Ember Fiát elárulják, hogy megfeszítsék...”
    A sokszor hallott szavak most döngve hullottak a szívemre és világosság lett az értelmükből. És éreztem, hogy ez a Virágvasárnap nem emlékezés, de sötét történés. Új Golgotára indul Krisztus itt a földön.
    A templomban csak siránkozott tovább a Passió panaszos, ősrégi dallama.
    „...Arcára köptek, ökleikkel ütötték, mások pedig arcul verték őt, mondván: Találd el Krisztus, kicsoda az, aki téged megütött?”
    És mintha egyet gondolt volna a templom, csodálatos borzadásban éreztük mind. Ugyanazok, megint ugyanazok, akik kétezer év előtt ütötték.
    „...És mikor vádolták, semmit sem felelt...” „...Szinte ijedt kötelességben ismételték az Evangéliumból az énekes hangok a zsidók kiáltását: „Feszítsd, meg! Feszítsd meg!...” És felmorajlott a szózat, mellyel egykor a jeruzsálemi nép vállalta az ítéletet:
    „...Az ő vére mirajtunk és a mi fiainkon...” Egy pillanatra csend lett, mintha az emberek utána néztek volna a szörnyű tehernek, melyet a hangok vittek. Aztán szinte messziről, révedezett vissza a dallam önmagához.
    „...és elvitték öt, hogy megfeszítsék...”
    Az orgona, mint egy roskatag öreg pásztor összeterelte a nyájat. A hangok összefutottak és a templomi népből olyan kétségbeesetten tört ki, mint ezen a mi magyar földünkön talán soha:
    ...Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”
    Sápadt arccal, szívszaggatóan kiáltották az emberek és abban a pillanatban Krisztus minden ember volt és Krisztus szava minden ember szava lett.
    Régen elhangzott és mégis ott maradt, mint egy sebesülés. A templomkapu kinyílt a falban és hirtelen, beáradt a külső napsütés. Kifelé pedig áradt az utolsó könyörgés, a magyar katolicizmus százados éneke. Szállt, emelkedett, belevegyült a tavaszba és napkelet ritmusával, napnyugat hitével megostromolta a végtelenség kék egét.

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk!:
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne feledkezzél meg szegény magyarokról...”

Tormay Cécile: Bujdosókönyv, 1919. április 13.
(Elhangzott 2014. április 12-én, a Szent Rókus
Kórház és kápolna előtti Tormay Cécile szobornál)

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

T. Megemlékezők!

A MANSz Almanach 1920-as példányából Tormay Cécile beköszöntőjéből olvastam részleteket. Igen, ez a hang kell, és főként ez az akarat: Keresztény és nemzeti Magyarországot akarunk! Ahogy 95 éve, amikor megalakult a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége. Sosem voltunk távolabb tőle, de ha nem vigyázunk, ha nem állunk sokkal éberebben őrt a strázsán, kilophatják alólunk megmaradt Értékeinket is. És a feltételes mód itt csak egy ünnepi gesztus. Mert biztosak lehetünk, hogy azok a kezek, amelyeket nap nap után és évszázadok óta emelnek ránk, és amelyekkel megállás nélkül bontják Házunk alapjait, azok nem tétlenek, sem hétközben, sem szombaton, sem vasárnap.
    A Ház tulajdonosa, aki ősei vérén szerezte a földet, két kezével és verejtékével rakta le az alapokat és emelte a falakat, most az ablakot pucolgatja. Csinosítja a homlokzatot, és jól teszi, különösen így Húsvét előtt, s ha vendéget vár.
    Ám ha ablakán át nem akarja meglátni a háza körül settenkedőket, és rosszul választja meg vendégeit, barátait, nagy baj veszi kezdetét. Ha a gazda nem látja meg, hogy a kerítést kellene előbb megerősíteni, más barátokban megbízni, mert belülről bontják el pincéjét, míg egy másik vendég az ő feleségét akarja elszeretni, akkor az a gazda nemcsak ostoba, hanem bűnös is.
    Mára egy látszólag szabad országban élünk. 1990-ig legalább ismertük megszállóinkat, akik nem magyarul beszéltek. De legalább tudtuk, kik ők. Mára gyakorlatilag megszűntek az egyenruhák. A hálózatnak nem kellenek megkülönböztető jelzések, ők a zavarosban és a sötétben is megismerik egymást, sőt ott leginkább, mert ez lényegük. Mi pedig rémülten lapulunk, igazodunk, és elvesztettük a tartást is, a reményt is arra, hogy fölemelkedhet az ország.
    A török 150 évig volt itt, Trianon 100 éve sem, mondogatjuk. Noha abból egy év, egy hónap, egy hét is túl sok. De nem is a számok lényegesek, hanem hogy a fejünkben mi van. Nem „csak” a tömegek vannak elbutítva és megvezetve, hanem mi is. Ugyan még tudjuk, mi volt a Nagy-Magyarország, mik a keresztény értékek, mert tanították nekünk. És boldogok vagyunk, ha ezekből néha odavetnek egy aprócska morzsát...
    T. Megemlékezők! Ünnepeinknek, megemlékezéseinknek akkor van értelme, ha szép galamb lelkünkbe beengedjük a tisztánlátás nem kockázatmentes sólymait is. Igaz, hogy vadak és csőrük néha véres, de magasan repülnek, és messzire látnak. Ilyenek voltak a magyar asszonyok és lányok, és ilyenek lehetünk mi is, ha akarjuk. Ki kell lépnünk az őszinteség veszélyes terepére, mint ők tették, és körül kell néznünk: Mi az, ami megmételyezi mindennapjainkat? Mert ha ezekre őszintén válaszolunk, akkor a következő lépés a jobb jövő felé, hogy összefogjunk azokkal, akik ugyanitt tartanak. És már csak akarnunk kell, lesz eredménye.
    T. Barátaink!
    Ne várjunk sokat politikai erőktől, ahogy a MANsz sem várt. Az erő saját magunkban van, mert föntről megkapjuk. Észre kell vennünk ezt az erőt, még ha romokban is vagyunk. Nagyanyáink, dédanyáink zseniálisan észrevették, hogy a legnagyobb pusztulásban, a legelkeserítőbb pillanatban csak nők emelhetik föl a társadalmat.
    De nem azzal az álságos és sátáni jelszóval, hogy a nő elfoglalja a férfi helyét! Hanem azzal a — feministákkal homlokegyenest ellenkező — céllal, hogy helyreállítsák a káoszból a rendet. Ez a nő igazi feladata! A nőé, akinek a Teremtő olyan eszközöket adott, amivel a szeretetét sokkal jobban kifejezésre tudja juttatni.
    Tisztelt Megemlékezők! Igenis háború van, nem csak ott, ahol szólnak a fegyverek. Ezt igazolja a nők erkölcsi süllyedése, a generációk elidegenedése, a gondolkozni nem akarásunk — és mindenek előtt az, hogy nem vállaljuk saját felelősségünket. Nem vállaljuk KÁRPÁTALJAI MAGYAR ÉS RUSZIN TESTVÉREINK szenvedését, a DÉLVIDÉKI és a szintén CSUPA NAGYBETŰS MALINA HEDVIGEK támogatását, és sorolhatjuk... mert azt gondoljuk, nem tehetünk értük semmit. Nem így van!
    Kezdjünk el gondolkozni... fogjuk meg a nők, a fiatalok kezét, hívjuk őket, beszélgessünk velük, szeressük őket, akiket talán nálunk is jobban félrevezettek... az emberek közösségekre vágynak, jó szóra és hiteles, hétköznapi, egyszerű emberekre. 77 éve halt meg a MANSz vezére, Tormay Cécile, aki ezt is fölismerte, és cselekedett. A hála virágai után énekeljük el a Szózatot, azért is, mert nem találunk példaképet, aki nála jobban betartotta volna a Szózat minden betűjét, sokszorosan az első két szavát:
    „Hazádnak rendületlenül...”

Budapest, Kőfaragó — hajdani és leendő Tormay Cecil utca — 2014. április 12.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2014. március 30., 10 óra — Mátraháza
„Mindig egy szál kardban van a többi kard győzelme” Tormay Cécile: Az ősi küldött
77 éve, 1937. április 2-án, Mátraházán hunyt el Tormay Cécile világhírű írónőnk. A megemlékező túrára mindenkit szeretettel vár a Tormay Cécile Kör. Kérjük, hogy mécsest hozzanak magukkal.
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2014. március 22., 17 óra — Tárnok
Szeretettel hívja Önt és Családját, Ismerőseit ősbemutató irodalmi színpadára a Tormay Cécile Kör Viaszfigurák vigaszul címmel.
Tormay Cécile meghökkentő meséi szerelemről és művészetről...
Nobel-díjra jelölt írónőnk novelláiból és élettörténetéből zenés színpadra alkalmazta Jobbágy Éva és Koncsos Melinda.
2014. március 22. szombat 17 h Művelődési Ház, Tárnok, Fő u 43.
MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Eltávozott közülünk Dr. Aczél László Zsongor atya, pálos szerzetes, Tormay Cécile egyik nagy tisztelője. Ő az, aki sok évtizedes elhallgatás után — a Pálos Baráti Kör felkérésére — Budapesten először mert szentmisét tartani Tormay Cécile tiszteletére. Innentől gyakran évente két alkalommal: a Nagyasszony halála és születése napján bensőséges keretek közt emlékezett rá. Ám ezek a misék sokkal többek voltak az ilyenkor szokásosnál: Zsongor atya bátor kiállása és tisztelete mélyről fakadt, fölolvasása A fehér barát című regényből (Tormay Cécile: Az ősi küldött regénytrilógiából) és méltatása mindig sokkal több volt ismeretterjesztésnél. Tormay-miséit nem lehetett elfogódottság nélkül végighallgatni. Zsongor atya ugyanakkor azt is szerette, ha ezeken az április 2-i és október 8-i Tormay-miséken rajta kívül más is elmondja gondolatait. Mise előtt és után is átéltük a közös ünnep meghittségét.
    Csendes, de határozott személyisége — mellyel betegségét is (számunkra) titokban viselte — nagyon fog hiányozni. Nem kevésbé az a rehabilitációs munka, melyet neki köszönhetünk. A Nemzeti Értékvédő Egyesület által emelt Tormay Cécile-szobor felszentelése — R. Törley Mária alkotása a Szent Rókus kórház előtt — a Tormay Év legemelkedettebb pillanatai közé számítanak. Az erről készült film kockái, reméljük, örökre megőrizik Zsongor atya rendkívüli pálos személyiségét és példamutatását. Zsongor Atya, köszönünk mindent!
    A Tormay Cécile Kör és a fent említettek nevében is: Jobbágy Éva
    Sajnos a szomorú eseményről — több okból — későn értesültünk, ezért elnézést, hogy csak késve adunk hírt. Ezzel együtt ott voltunk a gyászmisén a Sziklatemplomban, egyesek a pécsi temetésen. A részletekért keressék a következő linket:
http://www.palosrend.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=87

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Nyilatkozat a Nobel-díjra jelölt Tormay Cécile megvédéséről

    Nincs új a nap alatt: Tormay Cécile-t ismét antiszemitának bélyegezték. Akik bélyegeznek, azokat a tények sohasem zavarják. Pedig a tények segítenek eligazodni még annak is, aki Tormay Cécile-től egy sort sem olvas. Mik a makacs tények?
    Tormay Cécile-t, a világhírű magyar írónőt 1935-ben francia javaslatra egyhangúlag nevezik ki a Népszövetség legmagasabb rendű bizottsága, a Szellemi Együttműködési Bizottság élére. A Népszövetség az ENSZ elődje. Ezen bizottság élén Tormay Cécile Madame Curie-t követi: kizárólag feddhetetlen tudós asszonyokat tűntettek ki ilyen hatalmas pozícióval. Tormay haláláig tölti be ezt a fontos posztot, és ámulatba ejti a világot, köztük a sokszoros francia miniszterelnököt, Herriot-t.

    Tormay Cécile magas színvonalú intellektusa és erkölcsisége nem csak művészetében, de a diplomáciában is lenyűgözi kortársait. A jobboldalisággal nem vádolható Anatole France jóslata bevált, ő minden idők talán legnagyobb nőírói karrierjét jósolta Tormaynak. „A régi ház” után a „Bujdosó könyv” is akkora siker volt, hogy az USA-ban egymás kezéből kapkodták az emberek. Tormay Európa után meghódította Amerikát. 1936-ban irodalmi Nobel-díjra jelölték, a legjobb öt közé került. 1937-ben újra jelölték, mindenki biztosra vette, hogy Tormay végre Nobel-díjas lesz. Ha nem halt volna meg április 2-án, bizonyára ő lenne első irodalmi Nobel-díjasunk. Gyászolta az ország és az egész világ. A Nyugatban — melyben a cenzúra nélküli Kosztolányit, Babitsot és Móriczot is lehetne antiszemitának bélyegezni — Szerb Antal siratta el a Napkelet főszerkesztőjét.
    Levonhatjuk hát a következtetést. Két lehetőség van: az egyik, hogy a fent említettek Tormay Cécile-lel együtt mind antiszemiták voltak. Akik Tormay Cécile-t antiszemitának bélyegzik, azok antiszemitának tartják a Nyugattól kezdve Anatole France-on át a Nobel-díj bizottságot és a Népszövetséget, továbbá az akkori Európát és az USA-t.
    Másik lehetőség, amit Tormay Cécile tettekkel bizonyított nap nap után, hogy sem a Napkeletben, sem egymilliós (!) tagságú civilszervezetében, a MANSz-ban nem volt helye faji vagy vallási előítéleteknek. Bizonyítékok sora áll rendelkezésre! Csakhogy van valami, ami miatt Tormay Cécile a diktátorok számára elviselhetetlen: ő az egyetlen „walesi bárd” a magyar irodalomban. Íróink közül egyedül őt ítélte halálra a kommün. Mert egyedül ő ismerte föl a kommunizmus működését, és látott a jövőbe. Ő merte megírni az igazat 1918-1919-ről. A kommunisták szellemi utódai ezt sohasem fogják megbocsájtani.
    A Nemzeti Értékvédő Egyesület és a Tormay Cécile Kör a Magyar Örökség-díjas Tormay Cécile-t és a 90 éves Napkeletet példaként állítja a Nemzet elé, és felhívja a figyelmet, hogy mindazok, akik nem állnak ki megvédésük mellett, azok a kommunista eszmék és módszerek továbbélését segítik.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

A „90 éves a Napkelet, Magyar Örökségünk” című egyéni pályázat végeredménye és díjazása

Az 1. díjat a zsűri nem adta ki. A két második helyet nyerte:

Eőry Áron, Budapest
Kiss Márton, Simontornya

A két 3. díjas:
Makkai-Ilkei Ildikó, Bencéd (Erdély)
Vass Szabina, Forgolány (Kárpátalja)

A Tormay Cécile Kör Különdíját Benkő Krisztián (Budapest) kapta.

A „90 éves a Napkelet” csapatvetélkedő végeredménye és díjazása

1. Róth Éva tanárnő és Balla Zsuzsanna, Priol Balázs
Széchenyi István Gimnázium , Dunaújváros 158,5 pont
2. Palágyi Márta tanárnő és Horti Emese, Kiss Noémi
Fővárosi Kossuth Lajos Gimnázium, Pesterzsébet (Bp.) 146 pont
3. Sastáp kora nevű csapat: Sinkóné Tóth Zsuzsanna tanárnő és Vári Eszter, Melles Károly, a
SárospatakiReformátus Kollégium Gimnáziuma, Sárospatak 142 pont

A Duna Televízió különdíjasai:

Róth Éva tanárnő, Balla Zsuzsanna és Priol Balázs, Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros és
Majzik Éva tanárnő, Kerekes Mihály István és Mócsai Norbert Ferenc
Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola, Zugló (Bp.)

A Tormay Cécile Kör különdíjasai:

a Kelet Hangja nevű csapat: Dézsi Eleonóra tanárnő és Pataki Réka,
Szitai Eszter, Művészeti Szaklíceum , Marosvásárhely
Majzik Éva tanárnő és Kerekes Mihály István, Mócsai Norbert Ferenc
Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola, Zugló (Bp.)

Letöltések:
Eőry Áron: „Gyökérkezelés” jelige
Kiss Márton: „Kisse” jelige
Makkai-Ilkei Ildikó. „Nők a bástyán”
Vass Szabina: „Trianon”
Benkő Krisztián: „Radioaktív”

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2014. február 11., 17 óra
Szeretettel várjuk Kollarits Krisztina „Csak szétszórt őrszemek vagyunk” Tanulmányok a Napkeletről című könyvének bemutatójára.
A kötetet bemutatja: Alexa Károly irodalomtörténész
Időpont: 2014. február 11. (kedd) 17 óra
Helyszín: a Magyar Írószövetség klubterme (1062 Budapest, Bajza u. 18. I. emelet)
MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Ünnep a volt Tormay Cecil utcában: a 138. születésnap

Évről évre, így most október 8-án is, Tormay Cécile születésnapját ünnepelte a Tormay Cécile Kör a Révész Ferenc által állított emléktábla alatt. A Himnusz utáni bevezetőben kiemelték, hogy a gyöngyösi könyvtár — elsősorban Szőke György — áldozatos munkája és az OSZK szíves közreműködése révén a Napkelet számok sorra fölkerülnek a világhálóra. Ezzel a Napkelet megmenekül a pusztulástól, hiszen az 1945-ben indexre tett folyóiratból könyvtárainkban csak néhány porladó példánnyal lehet találkozni. Így ma már a a világ bármely pontján olvasható a Napkelet, melyet a Nyugat diktálta irányzat ellenében keresztény-keresztyén szellemben hoztak létre. Ez a sziszifuszi munka tette lehetővé, hogy a TCK kiírja harmadik pályázatát, idén „90 éves a Napkelet, Magyar Örökségünk” címmel.
    Domonkos László író, a pályázat zsűrielnöke mondta el az ünnepi beszédet népes ünneplő közönség előtt. Érzékletesen világította meg Tormay Cécile Bujdosó könyvének film-szerűségét és a Napkelet fontosságát. Ezután Jobbágy Éva, a TCK alapító vezetője mondott beszédet (lentebb olvasható). A megemlékezés hátralévő részében koszorú költemények lepték el az írónő emléktábláját. Tormay Cécile R.Törley Mária szobránál azzal a Hankiss János-idézettel fejezték be a megemlékezést, melyet a szobor állítója, a Nemzeti Értékvédő Egyesület elnöke, Zorányi Gábor is választott az avatáson.
    Pánti Anna, aranytorkú operénekesnőnk (itt már harmadik) dala után az ünneplők a Rókus kórház előtti szobor elé is virágokat, koszorúkat, helyeztek el, nemzeti színű szalagokat kötöttek, és mécseseket gyújtottak. A Szózat eléneklésével zárult a gyönyörű születésnap.
    A TCK hálás köszönetét fejezi ki különösen a Józsefvárosi Önkormányzatnak, a Rendőrségnek, a Horty Miklós Társaság tárnoki díszőrségének, a számos koszorúzó szervezetnek valamint minden megjelentnek az odaadó segítségért.


Jobbágy Éva 2013 október 8.-án elhangzott beszéde:

Tisztelt Ünneplők!

Tormay Cécile, aki 138 éve született, s akiről ezt az utcát elnevezték, olyan jelenség, akinek életéből hét példakép kitelik. Művész, hazafi, civil szervező, szónok, főszerkesztő, Kazinczyhoz fogható irodalmi szervező, és kulturdiplomata. Mindben tökéletességre törekedett, világhírű lett, de számunkra több, hogy mindben alázatos és magyar volt. A kunbélák halálra ítélték, ő mégsem hagyta el a hazáját, pedig tudta, hogy a halálos ítéletet apránként fogják beváltani.
    Akasztófa és halálvonat az aljasok arzenálja 1919-ben. Zsarolás és rágalmazás Tormay haláláig. 50 év betiltás és elhallgattatás. Ma újra hazugság és rágalmazás. De hiába. Tehetetlenek azzal szemben, aki Nobel-díját, egészségét, idejét, művészetét áldozta Hazájáért, a Trianon elleni harcért. Tormay életének minden mozzanata igaz és hiteles volt. Szavak és tettek közt kevés ilyen tiszta összhangot találunk. Ezt próbálják hát bemocskolni 95 éve diabolikus erők. Ha ez ma másként lenne, akkor csak ünnepelnénk, és nem kellene ma is harcolnunk példaképünkért.
    Tisztelt megemlékezők! Először arra gondoltam, fölolvasom az MTI-nek küldött nyilatkozatom. A média ugyanis csak az 50-es évek hangulatát idéző írásoknak adott teret. Az MTA szakvéleménynek titulált förmedvénye ellentmond még saját megállapításának is. Viszont ötletet ad: valóban meg kell nézni, hogy a közterületek névadói közül ki segítette ordas eszmék térhódítását.
    Nyilatkozatomat nem olvasom föl, mert a honlapon megtalálható. Azért sem, mert ünnepelni jöttünk. Emlékezni a magyar walesi bárdra. Az egyetlenre, aki szólni, sőt cselekedni mert akkor. Akinek tolla Zrínyi Miklóséhoz, bátorsága Zrínyi Ilonáéhoz hasonlatos.
    Köszönöm, hogy sokan állnak ki Tormayért, mikor a gonosz nagy erőkkel törekszik arra, hogy eltépje gyökereinket. A vörösfestékes rém után csoportokat hoznak ide, itt gyalázzák a nemzetet, és tapossák zászlaját. Aki a Bujdosó könyvet ismeri, nem csodálkozik ezen. Visszaköszönnek benne a módszerek.
    Tormay prófétaként látta a jövőt, és megnevezte az áfiumot. Megtalálta az orvosságot. Ezt hazánk ellenségei sohasem fogják megbocsájtani neki. A halott Tormay Cécile félelmetesebb számukra, mint az élő volt: hiszen Lelke az égbe menekült.
    Tisztelt Ünneplők! Tisztelt Honfitársak! Sokszor kérdezik, miért hoztam létre a Tormay Cécile Kört. Ez most csak azért érdekes, mert beszédem írása közben jöttem rá, miért szimbólum Tormay életműve. Régebben megkeresett egy ismeretlen azzal, hogy édesanyja a Bujdosó könyvet a bibliával felváltva olvasta a halálos ágyán. Itt a válasz: Tormay Cécile a szorongást legyőző Hit erejével szól hozzánk. Remekművein átizzik hitelessége, ezért annyira személyes.
    Kedves Barátaim! Azt itt mind tudjuk, hogy számunkra mit jelent az igaz szó. De tudjuk-e, hogy segítőnk a bajban csak az lehet, aki aszerint él és hal?
    Olvassuk Tormayt figyelmesen! Mindannyiunknak vérében van a sorsa, a dolga, kinek hogy táblát, szobrot állítson, filmet, készítsen, kinek, hogy írjon, énekeljen vagy NEMet mondjon. De több IGENre — és cselekvésre van szükség! Vissza kell szereznünk a teljes magyar irodalmi és kulturális örökségünket. Csak így élhetünk meg magyar Feltámadást.
    A szellemi honfoglalást 90 éve a Napkelet folyóirattal indította el Tormay Cécile és Klebelsberg Kunó. Géniuszuk napnál világosabbá tette, hogy erre az útra kell visszatalálnunk. És ha segítünk magunkon, mert erőnkhöz képest elindulunk rajta a helyes irányban, akkor Isten is megsegít.
    Úgy legyen.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2013. október 8., október 9. 17 óra
Szeretettel meghívja Önt és Családját Tormay Cécile 138. születésnapján a Tormay Cécile Kör
Találkozzunk elsőként október 8-án, kedden 17 órától a Budapest, VIII. Kőfaragó (volt Tormay Cecil) utca 3. előtt hagyományos ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.
Utána a Szent Rókus kápolna és kórház előtti Tormay-szobornál zárjuk ünnepségünket.
Mécsest, nemzeti színű szalagot, virágot szívesen látunk.
Misét Tormay Cécile emlékére október 9-én 17 órai kezdettel tartanak a pálosok a gellérthegyi Sziklatemplomban.
MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2013. május 25.
A Pálferisek, vagyis a Pál Ferenc atya körüli szerveződés május 25-én, szombaton irodalmi sétákat szervez, melynek része a Tormay Cécile Kör által tervezett és vezetett Napkelet irodalmi séta és kisfilm az Urániában.
Bárkit szeretettel várunk a sétára 10.30-tól a Vigadó téri szökőkútnál. A séta ingyenes, sőt DVD-t és könyvet, meghívókat lehet nyerni. Akit csak a kb fél órás Tormay film érdekel, az az Uránai moziban az emeleti kávézóban gyülekezzen 11.45-től.
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Április 7-én, vasárnap a Farkasréti urnatemetőben megkoszorúzzuk Tormay Cécile nyughelyét, ahol - erőfeszítéseink ellenére - még mindig névtelenül nyugszik az egyik legnagyobb írónő. Találkozó 15 órakor a főbejárat belső oldalán, ahonnan együtt indulunk a közeli sírhelyhez. Beszédet mond Újháziné Ledó Erzsébet pálos kutató.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Tormay Megemlékezések Országszerte 2013.
A Tormay Cécile Kör nagy szeretettel hív minden érdeklődőt Tormay Cécile halálának 76., és mértékadó irodalmi folyóirata, a Napkelet születésének 90. évfordulója alkalmából a következő megemlékezésekre:
1. Hagyományos ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Józsefvárosi Önkormányzattal közösen a Budapest, VIII. Kőfaragó — hajdani Tormay Cecil — utca 3. sz. előtti márványtábla alatt április 6-án, szombaton 11 órai kezdettel.
    Ünnepi beszédet mond Sántha Péterné alpolgármester, közreműködik Pánti Anna operaénekesnő.
    A megemlékezés déltől a Rókus kápolna előtti R. Törley Mária Tormay Cécile mellszoboránál fejeződik be a szobor állítója, a Nemzeti Értékvédő Egyesület koszorúzásával és a Szózattal.
    Mécseseiket, virágjaikat és koszorúikat előre is köszönjük. (Utóbbiakhoz a koszorúzó nevét a műsorvezetőnek kérjük időben leadni.)
2. Hagyományos Tormay Cécile emléktúra és koszorúzás Mátraházán április 14-én vasárnap 10 órától, a Hotel Ózon Residence parkjában lévő Tóth Péter készítette Tormay Emlékoszlopnál. RÉSZLETEK ITT
3. A Tormay Cécile Kör és a Tormay Szalon közös összejövetele április 27-én, szombat délután. Az óriási érdeklődésre való tekintettel ismét Kocsis István: Árva Bethlen Kata című monodrámát adjuk elő Meister Éva színművésznő remek előadásában. Zártkörű program: részleteses meghívókat a TCK tagjainak, illetve személyes ismeretség vagy ajánlás alapján lehet igényelni. Ettől közismert vagy más szempontból kivételes személyiségek esetben eltérhetünk.
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

A Kossuth Rádió hangtárában 3 hétig hallgatható a 18:30-kor kezdődő Irodalmi újság. A műsorban 18:42:40 másodpercétől Takaró Mihállyal beszélget Házi Hunor. A beszélgetés 8 perces.
www.hangtar.radio.hu/kossuth#!#2013-02-10

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2013. február 16. 16 óra
A Tormay Cécil Kör 2013. február 16-án 16 órakor bemutatkozik a Király — Erdei — Műhelyben Csepelen, a Kondor utca 29-ben.
A Magyar Örökség Díjas írónő munkásságáról és a Napkelet című folyóiratról előadást tart JOBBÁGY ÉVA a Tormay Cécil Kör alapító vezetője.
ERDEI ÉVA GALÉRIA KVASZNAY PÉTER TEREM
Szeretettel hívjuk, várjuk kedves vendégeinket ismeretterjesztő irodalmi estünkre.
A TORMAY CÉCILE BREVIÁRIUM (1.) előadói: JOBBÁGY ÉVA próza, KONCSOS MELINDA Dévai Nagy Kamilla tanítványa, a Krónikás Zenede tagja saját szerzeményeivel ének, klasszikus gitár
Ki nekünk a Nobel-díjra kétszer jelölt Tormay Cécile?
A TORMAY CÉCILE KÖR PÁLYÁZATA
„90 éves a Napkelet...”, a Nyugat méltó társa
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2013. február 15. 17:30 óra
A Tárnoki Lokálpatrióták Kulturális Közhasznú Egyesülete meghívja Önt Kocsis István: „Árva Bethlen Kata” című monodrámájára Meister Éva színművésznő előadásában.
Kritika a darabról: ITT
Időpont: 2013. február 15-én 17.30 óra
Helyszín: Tárnoki Művelődési Ház (Tárnok, Fő u. 43.)
A belépés díjtalan, az előadás után rövid szeretetvendégséget tartunk. Várjuk azokat a kedves vendégeinket, akik adományukkal segíteni tudják egyesületünk munkáját. Előre is köszönjük!
Az előadás kiemelt támogatója:
Szolnoki Gábor polgármester
További támogatók: Tárnoki Művelődési Ház, Tárnokhír
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2013. január 23. 18 óra
Aki lemaradt tavaly a Tormay Szalon nagy sikerű Meister Éva előadásáról, most kárpótlásként találkozhat egy másik kitűnő műsorával.
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2012. március 31. 17 óra — Balatonfüred
A Kovászna parkban szombaton 17.00 órakor Tormay Cecile halálának 75. évfordulója alkalmából megemlékezést tart a Jobbik. Szeretettel meghívjuk Önt és minden Tormay Cercile tisztelőt. A rendezvény nem politikai, hanem kulturális megemlékezés lesz.
Szeretettel várunk mindenkit!
Ujhelyiné Károlyi Krisztina
Önkormányzati képviselő Jobbik Balatonfüred

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Alább olvasható Takaró Mihály irodalomtörténész felhívása:
Megjelent az új Nemzeti Alaptanterv tervezete, mely tantárgyanként tartalmazza a tanítandó kötelező törzsanyag tartalmait. Sajnálatos és döbbenetes módon magyar irodalomból egyetlen olyan író sem szerepel benne, aki a XX. század első fele nemzeti konzervatív polgári irodalmának képviselője lenne.
    Így továbbra sem szerepel például Herczeg Ferenc, Tormay Cécile, Wass Albert, Gyóni Géza, Reményik Sándor, Tompa László, Kós Károly, Nyirő József és Szabó Dezső!!! Ez azért fájdalmas és döbbenetes, mert a fent nevezett írók a nemzetközileg ismert — többük esetében irodalmi Nobel-díjra jelölt — a magyar irodalom minőségi, első vonalát reprezentáló alkotók voltak.
    Nem jelenik meg a tervezetben az 1920 után hárompólusúvá vált magyar irodalom-felfogás sem, így egyáltalán nem tárgyalja a transzilvánizmust mint fogalmat, és ezzel újra teljesen egyoldalúan, torzítva és csonkán óhajtja bemutatni az említett korszakot.
    Ez azért életveszélyes, mert ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy marad a Nyugatot egyedüli progresszív irányként bemutató, idejétmúlt felfogás.
    Nyoma sincs a nagyapáink idejében csodákat művelő nemzeti gondolatnak Hoffmannék alaptantervében
    A tervezethez március 2-ig lehet BÁRKINEK! hozzászólnia. Kérem önöket, lehetőleg minél nagyobb számban tegyék meg írásbeli hozzászólásukat a minisztérium, illetve a NAT-bizottság számára! Most létfontosságú, hogy éljünk jogainkkal, és kérjük-követeljük az egyoldalú, valóságnak nem megfelelő nézetdiktatúrás álláspont felülvizsgálatát. A tét óriási, ezen múlik, hogy az elkövetkező években-évtizedekben az új magyar generációk megismerkednek-e a korszak valóságával, és végre 22 évvel a rendszerváltozás után a magyar irodalom tantárgy betöltheti-e nemzeti identitásképző szerepét is.
    A www.ofi.hu honlapon — állítólag március 2-ig — bárki megteheti észrevételét. Ajánlom azonban, hogy inkább mielőbb küldje be! Ehhez kattintson a „Nyilvános az új Nemzeti alaptanterv vitaanyaga” címre. Lejjebb kattintson „A véleményezési felület”-re, azután jelölje a magyar irodalmat. A fent említett írókról a végén lévő „Közműveltségi tartalmak” fejezetben érdemes bővebben írni, de jónak látnám rögtön az első felületre is írni pár bevezető mondatot.
    Kérem továbbá, hogy hozzászólását küldje meg nekem is, hogy hivatkozni tudjak — a remélhetőleg igen nagy számú — észrevételre, hogy ezáltal lehetetlenné tegyük azok letagadását. Segítségét előre is hálásan kösznöm!

Takaró Mihály

Kapcsolódó hivatkozások:

Kossuth Rádió: Krónika
http://hangtar.radio.hu/share-1-20120223_220923

Kossuth Rádió: 180 perc — Egy világ, két esély
http://hangtar.radio.hu/share-1-20120228_073503

Wass Alberték nélkül torz lenne az alaptanterv + Hang
http://mno.hu/lanchidradiohirei/wass-albertek-nelkul-torz-lenne-az-alaptanterv-hang-1054577

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Tormay Cécile és más könyvek eladók. Érdeklődni a [email protected] mail címen lehet.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2011. november 13.-án bemutatták Tormay Cécile — Deres Péter: A régi ház c. színdarabját. Ezzel kapcsolatban a Tormay Cécile Kör reagált rá (itt olvasható), továbbá, az interneten olvasható Tarján Tamás kritikája a Rekreátor magazin honlapján (itt olvasható).

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2011. november 10. 16 óra
A Madách Imre Városi Könyvtár (Balassagyarmat) szeretettel meghívja Önt és kedves ismerőseit a Honismereti Kör rendezvényére 2011. november 10-én, csütörtökön 16 órára a Helytörténeti Gyűjteménybe PÁSZTOR SÁNDORNÉ a Balassi Bálint Gimnázium tanára „Törvénnyé válik, ami érték volt rég” Tormay Cecile élete című előadására.
Közreműködnek az iskola diákjai: Goda Regina és Puszta Márk
Mindenkit szeretettel várunk!

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2011. november 4. 17 óra
2011. november 4-én 17.00-18.00-ig beszélgetés lesz a Civil Rádióban FM 98 (Mindent a nőkről című műsor) Kollarits Krisztinával Tormay Cécile-ről, illetve Egy bujdosó írónő — Tormay Cécile című könyvéről.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

A NEMZETI ÉRTÉKVÉDŐ EGYESÜLET TORMAY CÉCILE SZOBRÁNAK FELÁLLÍTÁSÁVAL KÍVÁN TISZTELEGNI AZ ÍRÓNŐ NAGYSÁGA ELŐTT. A SZOBOR ELKÉSZÍTÉSÉT R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMŰVÉSZ VÁLLALTA. TÁMOGATÁST A KÖLTSÉGEKHEZ EGY KÜLÖN ERRE A CÉLRA NYITOTT SZÁMLÁRA VÁRUNK, SZÁMLANÉV: TORMAY CÉCILE SZOBOR ÁLLÍTÁSA, SZÁMLASZÁM: 11736020-29902585.
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Részletek a 2011 október 8-i ünnepi megemlékezésekből, melyen Dr Benkő Krisztián irodalomtörténész méltatta Tormay Cécile munkásságát,és kifejezte reményét, hogy Tormay Cécile egyszer még megkapja a posztumusz irodalmi Nobel-díjat. Az ünnepi beszédet Jobbágy Éva, a Tormay Cécile Kör alapítója mondta el a hajdani Tormay Cecil — 1945-től ismét Kőfaragó u.3. — egykori lakóháza — előtt:
    „Egy kopott csúnya ház elé jöttünk ünnepelni, mely jelképe a magyar sorsnak: elnyűtt és sokat megélt, elhanyagolt ház, melyben azonban legbelül csaknem egy harmad század alatt csodák szövődtek. Megmaradásunk elszakadt szőttesét fonta benne egy erős tündér, aki 1875. október 8-án született, és Tormay Cécile-nek kereszteltek.
    A magyar történelem legnagyobbjai közé tartozó művészek és politikusok adták itt egymásnak a kilincset, hogy e ház első emeleti lakójával találkozhassanak, hallják okos szavait, hazát mentő javaslatait, erőt merítsenek halált megvető bátorságából. Igazi gyémántot rejtett ez a ház, s ha nem is itt született, akiért ma itt vagyunk, de 1906-tól itt jött világra hazánk igazán irodalmi Nobel-díjra érdemes írója, akit költőnek tartott az egész világ. (...)
    1918-ban, Tisza István meggyilkolásakor értette meg, hogy a nemzeti ellenállási mozgalom élén kell föláldoznia életét. Nem egyszerre, hanem lassan, ember feletti erőfeszítések árán, ellenségei által kitervelten. Követői látták, hogy miért kellet föláldoznia művészetét és irodalmi Nobel-díját.
    Nagy szavak ezek, de ő, a szavak igazi mestere valóban a vérével írta meg a legnagyobb regényt, amit ember írhat, s ami nem más, mint a hazaszeretet.
    A Bujdosó könyv és az Ősi küldött regénytrilógiája mindennél szebben vall erről. De még ezeknél is meggyőzőbb volt kortársai szemében az a harc, melyet Trianon jóvátételéért vívott a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, a MANSZ élén Kazinczyhoz mérhető levelezésével, háromezer gyönyörű szónoklatával. A Klebelsberg Kuno alapította Napkelet folyóirat főszerkesztőjeként majd a Népszövetség legjelentősebb - szellemi együttműködési - bizottsága élén egyformán bizonyította, hogy a konzervatív nemzeti keresztény gondolat és tett lehet sikeres, lehet európai, sőt valójában csak ez lehet európai. (...)
    Állítom, hogy Tormay Cécile nem csak egyik legnagyobb írónk, - bár ez sem csekélység - hanem egy Jelenség volt, az egri nők egyik legméltóbb utóda, sőt, bizonyára több: a Nemzet Lelkiismerete Tormay Cécile nagyságát az is látta, aki nem tudott olvasni. Amit azonban őseink közül senki sem láthatott, és nekünk kell észrevenni: hogy Tormay Cécile próféciái a mai napig kísértetiesen beigazolódtak:- bujdosásunk folytatódik.
    A mi dolgunk, hogy olvassuk őt, és tanuljunk Tőle. Jövőre lesz 75 éve, hogy Mátraházán meghalt. Konferenciát szervezünk ezért, fővédnöke Lezsák Sándor Elnök Úr, aki szeretett volna ma itt velünk ünnepelni. Az elnök úr azonban jelenleg külföldön tartózkodik, testvéreinknél, a határon túl. Mégis elküldte koszorúját Bartos Mónika országgyűlési képviselővel, amit hálásan köszönünk. Tisztelettel kérjük, hogy helyezze el a koszorút.
    A Tormay Cécile Kör előtt Révész Ferenc, e tábla adományozója helyezi el a hála koszorúját, majd a Nagykovácsi Gróf Tisza István Nemzeti Kör vezetője, Janits Béla.
    Kérem a T. Ünneplőket, hogy énekeljük el a Himnuszt!”


Részletek Jobbágy Éva Sziklatemplomban elhangzott beszédből:
    „Tormay Cécile bízott a magyarságban, hogy újra megtalálja önmagát, és hogyha valami maradt bennünk a Tormay Cécile lelkéből, akkor mi is azzal a bizodalommal haladunk tovább ebben a világban...”
    Gróf Teleki Pál miniszterelnök ezekkel a szavakkal nyitotta meg 1940-ben az irodalmi Nobel-díjra jelölt magyar írónő emlékére a Vígadóban rendezett ünnepséget.
    Ma egy apró lánykára kell gondolnunk, aki 136 éve született, 1875. október 8-án.
    Csodagyerekként a jeles család, majd fiatal művészként Firenzétől Párizsig ünnepelte a világ. Istenáldotta tehetség volt, ám Ő mégsem a tündöklést választotta. Pedig Az emberek a kövek között, majd A régi ház című regénye után a legnagyobb hírességek jósolták neki minden idők legnagyobb nőírói karrierjét itthon és a nagyvilágban. Ő azonban odahagyott mindent, és hazajött, hogy a világháborúból hazatért sebesültek ápolja.
    1918-ban ennél is nagyobb áldozatot vesz magára, amiért 1919-ben halálra ítélik: a nemzeti ellenállási mozgalom egyik legjelentősebb vezetőjévé válik a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, a MAnSz élén. Az 1918-19 borzalmairól lírai naplóregényt ad ki 1920-tól többször is Bujdosó könyv címmel. Ezzel a művével azután engesztelhetelen gyűlöletet vált ki a kommunistákból: megfenyegetik, megzsarolják, a mai napig rágalmazzák és lekicsinylik. Legjobban mégis az elhallgatás látszott beválni. 1945-től indexre tették műveit, ugyanúgy, mint sok mással együtt a keresztény szellemű Napkelet folyóiratát, melyet Klebelsberg Kuno kérésére alapított és szerkesztett haláláig a legmagasabb szinten. Ugyancsak Tormay fordította le a Fiorettit, majd az ősi magyar nyelv professzorai és Móricz Zsigmond csodálatára a Magyar Legendáriumot.
    Nem véletlen, hogy a Károlyi kertben Prohászka püspök szobrával együtt törik össze az ő teljes alakos szobrát is.
    A VIII. kerületi Kőfaragó utcában, a hajdani Tormay Cecil utcában a pálos Baráti Körben tevékenykedő Révész Ferenc adományként visszahelyeztette az írónő levert márvány emléktáblájának hű mását. Az ezév áprilisában, a pálos rendtartományfőnök úr fölszentelte emléktáblát — ma délelőtt is megkoszorúztunk.
    A Tormay Cécile Kör alapító-vezetőjeként vallom, hogy Tormay Cécile nem csak egyik legnagyobb írónk, — bár ez sem csekélység — hanem egy Jelenség. Az egri nők egyik legméltóbb utóda, a Nemzet lelkiismerete.
    Élte fő céljának azt tartotta, hogy megvalósuljon Trianon revíziója. Magánéletét, művészetét, irodalmi Nobel-díját áldozta föl mindezért.
    Ennek érdekében a MAnSzban, majd a Napkelet folyóiratban Tormay irányításával megvalósult az igazi ökumené. A feministákkal ellentétben a magyar nőket arra buzdította, hogy támaszt adjanak a nehéz küzdelmeiben a férjeknek, az apáknak, a fivéreknek és a fiúknak, s nem utolsó sorban a keresztény egyházaknak.
    Levelek és újságcikkek százait írta meg, több mint 3000 pazar szónoklatot tartott több nyelven.
    1935-ben a Népszövetség szellemi bizottsága élén folytatta a harcot, s egyre több neves külföldi politikus állított a magyar ügy mellé. Az élete fő művének szánt trilógiát, Az ősi küldöttet, melyben a pálos rend kulcsszerepet játszik, már nem tudta befejezni.
    Emlékezzünk Tormay Cécile-re, olvassuk remekműveit, melyek ma is modernek, és sajnos ugyanolyan aktuálisak, mint életében. Nagy próféciákat hagyott ránk — melyekből csak egyet idézek, melyet Tisza István halálakor írt, s mely rá éppúgy igaz, mint arra, akiről írta:
    „Az élet és halál itt nagyobbat teremtett, mint a görög tragédiaírók zsenijének a képzelete. Egyetlen véres, keserű emberi sorsba beletükrözte magát egész fajának és nemzetének végzete.
Tisza ledőlt és mint a zuhanó tölgy és magával tépte a földet, melyben gyökere élt. Amíg lábon állt, senki se tudta, milyen nagy. Mint a fát a rengetegben, csak akkor lehetett megnézni, amikor kidőlt.
Tisza István meghalt, abban az órában, amelyben meghalt Magyarország. Azok akik megölték, abban az órában fognak meghalni, amelyben Magyarország újból feltámad.”
    Végül ismét Gróf Teleki Pál szavait idézem:
    „Tormay Cécile bízott a magyarságban, hogy újra megtalálja önmagát, és hogyha valami maradt bennünk a Tormay Cécile lelkéből, akkor mi is azzal a bizodalommal haladunk tovább ebben a világban (...)
    ...bízunk magunkban, ezen a viharzó tengerén a mai Európának. Ezért jöttünk ma össze, ezért ünnepeljük azt, hogy ő a mienk volt, és ezért áldozunk ígérettel.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2011. október 5. 18 óra
Író-olvasó találkozó amelyben Tormay Cecilere emlékezünk Október 5-én, szerdán, 18 órától, Nagykovácsiban. Beszélgetés dr. Kollarits Krisztina irodalomtörténésszel az „Egy bújdosó irónő — Tormay Cecile” cimű életrajzi könyvéről.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2011. október 8. 11 óra
Tormay Cécile 136. születésnapja alkalmából 2011. október 8-án de. 11 órai kezdettel megemlékezést és koszorúzást tart a Tormay Cécile Kör, 17 órától emlékmisét tartanak tiszteletére a pálosok a Sziklatemplomban. Mindenkit szeretettel várunk!

[email protected]

FŐOLDAL - PÁLYÁZAT - HÍREK/ESEMÉNYEK - TORMAY CÉCILE KÖR - TORMAY ÉV PROGRAMJAI - AZ ÍRÓNŐRŐL - TORMAY CÉCILE MŰVEI - MEGVÁSÁROLHATÓ KIADVÁNYOK